دو میلیارد و ششصد تومان رکورد حراج باران در تهران+

دو میلیارد و ششصد تومان رکورد حراج باران در تهران