میلوش فورمن کارگردان ‘دیوانه از قفس پرید’ درگذشت+

میلوش فورمن کارگردان ‘دیوانه از قفس پرید’ درگذشت